ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1.           ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1.        Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák VBH Budapest Kft (székhely: 1184 Budapest, Lakatos u 38., Cg.: 01-09-169439; adószám: 10791064-2-43; képv.: Becsák Tamás ügyvezető önállóan), (a továbbiakban: VBH), valamint a szolgáltatást igénybevevő (a továbbiakban: Megrendelő) közötti szerződés általános feltételeit. Valamennyi, a Feleket megillető jog és kötelezettség az ÁSZF és az Egyedi szerződés együttes tartalma alapján értelmezhető.

1.2.        Jelen ÁSZF alapján létrehozni kívánt jogviszony létrejöttére, módosítására, megszűnésére és tartalmára, a szerződés alapján vállalt kötelezettség teljesítésére, valamint a Felek jogaira és kötelezettségeire jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak. A Megrendelő által esetlegesen alkalmazott és a jelen ÁSZF tartalmától eltérő rendelkezések hatályát a Felek kifejezetten kizárják. A Megrendelő által esetlegesen alkalmazott szerződési feltételek a VBH-t csak akkor kötik, ha azokat az egyedi megrendelésben vagy szerződésben kifejezetten, írásban kikötötték, egyéb esetben véleményeltérésnek tekintendőek.

2.           VBH ÁLTALÁNOS JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI:

2.1.        VBH kötelezettséget vállal, hogy a megrendelővel létrejött jogviszony szerint, jelen ÁSZF alapján történő teljesítése során valamennyi hatósági és törvényi előírást maradéktalanul betartja és érvényesíti, és kötelezettséget vállal, hogy minden vonatkozó előírást, szabványt, műszaki szabályt, szokványt, stb. betart. VBH rögzíti, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségének teljesítéséhez megfelelő szakértelemmel rendelkezik.

2.2.        Felek együttesen rögzítik, hogy a VBH Megrendelő részére előteljesítésre jogosult.

2.3.        A VBH jogosult bármely szerződési kötelezettsége teljesítéséhez megfelelő képzettséggel rendelkező közreműködőt igénybe venni, ezáltal közvetített szolgáltatást nyújtani. A közreműködő további közreműködő vagy alvállalkozó igénybevételére nem jogosult. A VBH az általa igénybe vett alvállalkozó vagy közreműködő magatartásáért felelős. Az alvállalkozó vagy közreműködő hibás teljesítése alapján a VBH mindaddig érvényesítheti jogait, amíg a VBH a Megrendelővel szemben a szerződésszegés miatt helytállni tartozik.

2.4.       A VBH jogosult a Megrendelő által megrendelt termékekre előleg befizetést meghatározni, különös tekintettel a Megrendelő külön kérésére rendelt, raktári készleten nem tartott egyedi cikkekre.

2.5.      A VBH a Megrendelő érdekkörébe tartozó okból történő téves vásárlás esetén a terméket visszavenni nem köteles, minden visszavétel egyedi elbírálás alapján történik. A nevezett okból történő termék visszavétel esetén a termék(ek) vételárából maximum 30%-os levonás történik, azonban a VBH dönthet a Megrendelő javára kedvezőbb mértékű levonás mellett.

2.6.        Felek együttesen rögzítik, hogy a szerződés teljesítésével és tárgyával kapcsolatos veszélyt a Megrendelő viseli, a szerelés eredményének vagy tárgyának a Megrendelő érdekkörén kívül eső romlása vagy megsemmisülése (pl. vis maior által) nem befolyásolja a Megrendelő vételár iránti igényét.

3.           SZÁLLÍTÁSI JOGVISZONYRA VONATKOZÓ ELTÉRŐ RENDELKEZÉSEK

3.1.        A VBH kötelezettséget vállal arra, hogy jelen ÁSZF, valamint a felek között létrejött egyedi megrendelés vagy szerződés rendelkezéseinek megfelelően az egyedi megrendelés vagy szerződés 1. számú mellékletben felsorolt termékek közül, a Megrendelő megrendelésében foglalt termékeket, az ott megjelölt mennyiségben és minőségben leszállítja részére, aki azt átveszi, és annak ellenértékét a VBH által kiállított számla ellenében a számlában foglaltak szerint maradéktalanul megfizeti a VBH részére.

3.2.        Megrendelő az általa megvásárolni kívánt termékeket a VBH-tól, az egyedi megrendelés vagy szerződés 5. számú mellékletében megjelölt elérhetőségeken jogosult írásban, a megrendelés beérkezésének napjának 12:00 órájáig megrendelni. A szóban leadott megrendelés a VBH érvénytelennek tekinti.

3.3.        Megrendelő megrendelését az alábbi adattartalommal köteles megküldeni VBH részére:

a)           a termék megnevezése,

b)           a termék cikkszáma VBH nyilvántartása (pl. árajánlata) szerint,

c)            a megrendelni kívánt termékek mennyisége,

d)           szállítási adatok (szállítási cím, szállítási határidő, szállítás módja)

e)           Megrendelő elérhetősége (Név, székhely, kapcsolattartó személy, e-mail vagy fax, telefonszám)

VBH a fenti adattartalomtól eltérő tartalmú megrendelést nem köteles befogadni és visszaigazolni, annak teljesítését minden kötelezettség nélkül megtagadhatja.

3.4.        Felek együttesen rögzítik, hogy amennyiben a fentiek szerint 5 munkanapon belül a VBH nem igazolja vissza a megrendelést, vagy annak teljesítésével kapcsolatosan nem nyilatkozik, úgy a megrendelést elutasítottnak kell tekinteni, azt a VBH teljesíteni nem köteles.

3.5.        A VBH a megrendelést, annak visszaigazolásban megjelölt szállítási határidőn belül teljesíti. Felek rögzítik, hogy előleg fizetése vagy előrefizetés esetén a VBH a megrendelés teljesítésére kizárólag csak abban az esetben kötelezhető, amennyiben Megrendelő a VBH-val szemben fennálló fizetési kötelezettségét teljes egészében maradéktalanul teljesítette.

3.6.        A VBH az általa visszaigazolt megrendelést, a felek eltérő rendelkezése hiányában Incoterms 2012 – EXW partissal teljesíti. A megrendelt termékek átvétele során – eltérő rendelkezések hiányában – Megrendelő köteles megvizsgálni a termékek azon tulajdonságait, amelyek minőségét hivatalos okmány tanúsítja, továbbá amelyekre jótállás vonatkozik.

3.7.        Az átvételt követően a szállító általi csomagolás megbontása során felmerülő mennyiségi kifogás legfeljebb 3 munkanapon belül jelenthető be, írásban. Minőségi reklamációt az áru átvétele után 7 munkanapon belül kell a megrendelőnek a szállító felé írásban jeleznie.

3.8.        Mennyiségi vagy minőségi hiány esetén a Megrendelő vagy képviselője köteles a hiányról jegyzőkönyvet felvenni és azt cégszerű aláírásával igazolni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a termék megnevezését, cikkszámát, az érintett számla számát és a hiány mértékét, minőségi hiány pontos meghatározását (amennyiben szükséges a VBH megküldi az erre vonatkozó mintát). Megrendelő a reklamációt a reklamacio.kezeles@vbh.hu email címre köteles megküldeni. Megrendelő az ellenőrzés, illetőleg az ennek alapján tett kifogás hiányában utólag a VBH szerződésszegésére nem hivatkozhat.

3.9.        A Megrendelő jogosult a VBH által leszállított termékeket VBH részére, VBH költségén visszaküldeni és azok ellenértékének kifizetését megtagadni (visszáru), mely termékek átvételét VBH nem tagadhatja meg, amennyiben:

a)           az átvételre felkínált termék minősége vagy csomagolása nem felel meg a jogszabályi előírásoknak,

b)           a termék a szavatossági, jótállási követelményeknek nem tud eleget tenni,

c)            az átvételre felajánlott termék mennyisége a megrendelt mennyiségtől 25 % mértéket meghaladó mértékben eltér.

4.           FUVAROZÁSI FELTÉTELEK

4.1.        A szállító vállalja, hogy belföldön az áru kiszállítását 3490 Ft1 + ÁFA szállítási költség hozzájárulás ellenében végzi, melyet minden kiszállítás esetében kiszámláz Megrendelő részére. A díj egy nap egy alkalommal kerül felszámításra, függetlenül a megrendelt tételek mennyiségétől, összetételétől. Az áru kiszállítási határideje általában a megrendelést követő munkanap, 3 méternél hosszabb áruk esetén pedig általában 48 óra. Ettől esetenként hosszabb szállítási idő is adódhat. Párkányok esetén a 3 méter feletti hosszban történő kiszállítás feltétele minimum 5 szál termék megrendelése. 3 méter alatti hosszúság megrendelése esetén nincs minimális rendelési mennyiség. 

1A kiszállítás költsége egyedi esetekben eltérő lehet.

4.2.        A szállító a csomagolást saját költségére a lehető legjobb módon végzi. A saját költségére mindennemű biztosítást megköt, amit szükségesnek tart a szállításkor előforduló károk, áru elvesztése fedezésére. Ha a szállító által szervezett fuvar során az áruban kár keletkezik (szállítási sérülés), azt a megrendelőnek az átvétel során kell a számlán, vagy külön jegyzőkönyvben, írásban a szállítmányozó jelenlétében és aláírásával együtt jeleznie.

5.           KÁRVESZÉLY VISELÉSE, FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

5.1.        A megrendelés vagy szerződés tárgyának kárveszélye (kárveszélyviselés) a VBH-ról a Megrendelőre a termékek Megrendelő részére való birtokátruházásával egyidejűleg száll át.

5.2.        A VBH a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint csak a bizonyíthatóan a teljesítésével összefüggő, neki felróható és a Megrendelőt ért károkért tartozik felelősséggel, a felelősségkorlátozásra tekintettel feltéve, hogy a kár máshonnan nem térül meg.

5.3.        A VBH köteles azonnal írásban jelenteni, ha egy harmadik fél az ő teljesítésében okozott károkat.

5.4.        Felek együttesen rögzítik, hogy a VBH által fizetendő kártérítés összege az egyedi megrendelés vagy szerződés alapján megállapított éves vagy egyszeri vételár összegét nem haladja meg, mely vételár megállapítása során a felek figyelemmel voltak a felelősségkorlátozásra.

5.5.        A VBH mentesül a kártérítési felelősség alól az alábbi esetekben:

a)           amennyiben úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható,

b)           amennyiben a Megrendelő jelen ÁSZF-ből folyó kötelezettségeit felróhatóan megszegi és a kár ezen szerződésszegésével összefüggésben áll elő,

c)            amennyiben a Megrendelő kártérítési igénye meghaladja a VBH által vállalt felelősségkorlátozással érintett kártérítési összeget, úgy az azt meghaladó részre a VBH nem tartozik felelősséggel és a Megrendelő kárának megtérítésére a vállalt felelősségkorlátozás összegét meghaladó részében nem jogosult;

d)           amennyiben a Megrendelő az adatainak megváltozását a VBH-nak elmulasztja bejelenteni,

e)           a Megrendelő részére máshonnan megtérülő károk esetén.

5.6.        Amennyiben a Megrendelő a VBH-nak kárt okoz, köteles a VBH valamennyi – közvetlen és közvetett – kárát, ideértve a nem vagyoni kárt is, megtéríteni.

5.7.        Egyik Felet sem terheli felelősség és nem minősül szerződésszegésnek, amennyiben a Felek bármelyike valamely váratlan, előre nem látható, és a Felek által el nem hárítható esemény miatt nem tud eleget tenni a megrendelés vagy szerződésben fennálló valamely kötelezettségének (vis maior).

5.8.        A Fél a vis maior eseményről való tudomásszerzését követően haladéktalanul köteles a másik Felet írásban értesíteni, tájékoztatva egyúttal a másik Felet a vis maior esemény várható időtartamáról.

5.9.        A Megrendelő köteles a károk megelőzése és elhárítása érdekében minden elvárható intézkedést megtenni, és a vonatkozó előírásokat maradéktalanul betartani.

6.           FIZETÉSI ÉS ÁRKÉPZÉSI FELTÉTELEK

6.1.        A Szerződő Felek rögzítik, hogy a leigazolt szállítólevél önmagában elismertté teszi VBH követelését, és alapot teremt a VBH számára a vételár követelésére.

6.2.        Megrendelő – amennyiben a felek az egyedi megrendelésben vagy szerződésben ettől eltérően nem állapodtak meg, úgy – a megrendelés leadásának napján hatályos áraknak megfelelő díjazás megfizetésére köteles. A VBH által a Megrendelő részére biztosított árkedvezményt és díjazásokat, azok elszámolásának, kifizetésének feltételeit, az egyedi megrendelés vagy szerződés melléklete tartalmazza.

6.3.        Felek együttesen rögzítik, hogy Megrendelő csak a VBH által meghatározott módon jogosult a megrendelés ellenértékének megfizetésére.

6.4.        Előlegfizetés vagy előrefizetés esetén, amennyiben a felek az egyedi megrendelésbe vagy szerződésben ekként állapodtak meg, Megrendelő az általa megrendelt termékek ellenértékét a VBH által részére megküldött előzetes díjbekérőben (pro-forma számla) foglalt feltételeknek megfelelően, a VBH-nak az előzetes díjbekérőben feltüntetett számú bankszámlájára történő átutalással előre köteles kiegyenlíteni. A VBH az előzetes díjbekérő teljesítését követően, jelen ÁSZF rendelkezései szerint teljesít Megrendelő részére, a visszaigazolt megrendelésben foglaltakat a termékek, valamint az ellenértékről szóló számla megküldésével együttesen.

6.5.        Az átvétellel egyidejű teljesítés, vagy utánvétel esetén Megrendelő az általa megrendelt termékek ellenértékét az átadást megelőzően, de legkésőbb átadással egyidejűleg a VBH vagy képviselője által benyújtott számla ellenében, a VBH általi számlában megjelölt módon készpénzben a VBH, avagy meghatalmazott képviselője részére teljesíti. A számla ellenértéke készpénzes teljesítés esetén az átvétellel egyidejűleg tekintendő megfizetettnek.

6.6.        Utólagos fizetés esetén, amennyiben a felek az egyedi megrendelésben vagy szerződésben ekként állapodtak meg, Megrendelő a vételár összegét a VBH számlája ellenében a Megrendelő által jóváhagyott teljesítési igazolás, avagy szállítólevél alapján, a számlában megjelölt fizetési határidővel a VBH bankszámlájára történő átutalással részére megfizetni köteles, az árajánlatban megjelölt pénznemben.

6.7.        A VBH az egyes Megrendelő számára saját mérlegelése szerinti egyedi hitelkeretet határoz meg, amelyet egyoldalúan jogosult módosítani vagy megvonni, a Megrendelő egyidejű értesítése mellett. A hitelkeret annak az összegnek a felső határa, amelyet a Megrendelő által megrendelt, de még le nem szállított és a leszállított, de még a VBH számára ki nem fizetett (leszámlázott vagy le nem számlázott, lejárt vagy le nem járt számlával rendelkező) minden tétel együttes összege nem haladhat meg. Amennyiben a Megrendelő számára kiszállított, leszámlázott de meg nem fizetett, valamint a megrendelő által megrendelt áruk teljes ősszege eléri a hitelkeretet, úgy a VBH a hitelkereten felül további megrendelést a Megrendelőtől nem fogad be mindaddig, amíg a Megrendelő meg nem fizet annyi leszámlázott tételt, hogy a teljes összeg a megrendeléssel együtt ismételten a hitelkeret alá csökkenjen.

6.8.        Felek együttesen rögzítik, hogy a fizetési és egyéb határidők kezdő időpontja a díjbekérőben, számlában megjelölt dátum, utólagos fizetéssel történő teljesítés esetén pedig postára adásának napja.

6.9.        Felek együttesen rögzítik, hogy a díjelőleg vagy VBH számlája alapján megfizetett díj, illetve egyéb fizetési kötelezettség a VBH bankszámláján történő jóváírás napján számít megfizetettnek. A Megrendelő a fizetési kötelezettsége alól csak akkor szabadul, ha valamennyi tartozását, ideértve az esetlegesen felszámított késedelmi kamatok összegét is, a VBH-nak hiánytalanul teljesítette. A VBH a megrendelés vagy szerződés alapján leszállított termékeken fennálló tulajdonjogát mindaddig fenntartja, amíg annak vételárát a Megrendelő a VBH-nak maradéktalanul meg nem fizeti. Amennyiben a Megrendelő a VBH által szabályszerűen kibocsátott számlát a fizetési határidő elteltéig nem egyenlíti ki, úgy a VBH jogosult a szállításokat saját mérlegelése szerint korlátozni, leállítani, további megrendeléseket csak előzetes fizetés ellenében felvenni vagy teljesíteni.

6.10.      A fizetési határidő elmulasztását követő 30. naptól, Megrendelő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésének szabályai szerinti késedelmi kamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot köteles megfizetni, továbbá a VBH jogosult számlánkét a 2016. évi IX. törvény 3. § szakasza szerinti behajtási költségátalány érvényesítésére.

6.11.      Felek rögzítik, hogy Megrendelő a teljesítési igazolás, avagy a szállítólevél kiadását követően a VBH-val szemben esetlegesen fennálló hibás teljesítés miatti igényére való hivatkozással nem jogosult a VBH részére történő kifizetést megtagadni.

6.12.      Felek együttesen rögzítik, hogy a Megrendelővel szemben fennálló VBH-t, mint jogosultat megillető követelés harmadik személyre történő engedményezése vagy egyéb módon történő átruházására érvényesen sor kerülhet, annak alkalmazásához Megrendelő kifejezett hozzájárulását adja.

6.13.      Amennyiben a Megrendelőnek a jelen ÁSZF, vagy a VBH-val megkötött egyedi szerződésen és megrendelésen kívül, bármilyen címen követelése keletkezik a VBH-val szemben, úgy azt a VBH-val szemben fennálló vételár tartozásába nem jogosult beszámítani és követelését ily módon kielégíteni.

6.14.      Az árak tartalmazzák az áru védelmét szolgáló csomagolást, amennyiben a vevő a gyártó általi legkisebb csomagolási egységet veszi meg az adott termékből. Az árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. A szerződéskötéskör rögzített árak a szállító és a vevő közötti megállapodás eredménye, szerződés hiányában a szállító mindenkor érvényes árlistája az irányadó.

6.15.      A szállító fenntartja magának a jogot, hogy kedvezőtlen devizapiaci változások esetén a devizaárfolyam-változást áraiban érvényesítse, melyről a vevőt írásban, előzetesen értesíti. Ez nem vonatkozik az egyedi szállítási szerződésben rögzített árakra, amelyek változatlanok maradnak a devizaárfolyam változása esetén is. A szállító által kiadott ajánlat érvényessége – amennyiben a szállító az ajánlatban külön nem jelzi – 30 naptári nap.

6.16.      A VBH részéről egyedi termékeknek minősített áruk (nem raktári) megrendelése esetén külön szállítási szerződést szükséges kötni (Egyedi szállítási szerződés).

7.           SZAVATOSSÁG

7.1.        A VBH szavatossággal tartozik a szerződéses kötelezettségei szerződésszerű teljesítéséért a birtokbaadásig, mind pedig azt követően. Jótállási kötelezettség csak abban az esetben terheli amennyiben a berendezésre a jogszabály kötelező jelleggel előír, mely a birtok átruházásának napján kezdődik.

7.2.        A VBH hibás teljesítése esetén a Megrendelő jogosult a meghibásodást VBH-val kijavíttatni, melyet a meghibásodásról szóló tudomásszerzést követő 8 napon belül köteles VBH részére írásban bejelenteni.

7.3.        Az esetleges meghibásodást, szavatossági, vagy jótállási igényt Megrendelő a VBH központi email címére (reklamacio.kezeles@vbh.hu) írásban, avagy levél formátumban köteles bejelenteni

7.4.        Felek együttesen rögzítik, hogy a VBH meghibásodás kijavítására nem köteles, amennyiben a hiba olyan körülményből ered, amelyért a VBH nem felelős vagy amennyiben a Megrendelő az átvételnél egy egyértelműen felismerhető hiba kijavításával kapcsolatos igényét nem tartotta fenn, továbbá amennyiben a hiba a Megrendelő érdekeivel kapcsolatosan jelentéktelen. A szavatossági kötelezettség megszűnik különösen akkor, ha a Megrendelő a VBH engedélye nélkül változtatásokat vagy javításokat hajtott végre a vállalkozás tárgyán vagy azt VBH utasításaival ellentétesen, nem rendeltetésszerűen használja.

7.5.        A szállító az általa forgalmazott cikkek gyártási hibájáért a törvényben előírt feltételek alapján áll helyt, de csak akkor, ha a megrendelő, vagy a megrendelő megbízásából egy harmadik személy által az árun időközben nem végeztek semminemű módosítást (szerelés, zsírzás, stb.), nem sérült meg, nem festették át, az előírásoknak megfelelően szerelték be, tartották karban, és rendeltetésszerűen használták. Továbbá nem felel a szállító azokért a károkért sem, amelyek a leszállított áruk más áruvá történő feldolgozása, átalakítása, vagy más árukkal való egyesülése, összevegyülése során vagy annak eredményeként amiatt keletkeztek, hogy a végtermék szerkezete nem volt megfelelő, vagy a végtermék gyártója hibás utasításokat adott ki.

8.           SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

8.1.        A szerződésmódosításra a Felek írásban megkötött szerződésével kerülhet sor, kivéve a jelen ÁSZF 8.2 pontjában foglalt esetet. A felek jelen feltételektől eltérő nyilatkozata (vélemény eltérési nyilatkozat) bármelyik féllel szemben csak annak kifejezett elfogadása esetén válik hatályossá. Kifejezett elfogadás hiányában a véleményeltérési nyilatkozat hatálytalan.

8.2.        Szerződésmódosítást a Megrendelő csak írásban kérhet. Ezen igényét legalább 30 nappal előre a VBH felé jeleznie kell.

8.3.        A VBH jelen ÁSZF esetleges módosításáról, valamint a díjak illetve a kezelési költség megváltozásáról, azok hatályba lépése előtt legalább 30 nappal írásban, emailen vagy postai úton tájékoztatja a Megrendelőt. Amennyiben a Megrendelő a módosított ÁSZF-et nem fogadja el, úgy annak kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül jogosult a szerződést rendes felmondással azonnali hatállyal írásban megszüntetni. Amennyiben a Megrendelő a fenti határidőn belül a felmondás jogával nem él, úgy a szerződés módosítása a tárgyhónapot követő hónap első napjától hatályba lép és a szerződésre (továbbiakban a módosított ÁSZF), illetve a VBH módosult díjtáblázata az irányadó.

9.           SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

9.1.        A szerződés megszűnik:

a)           a határozott idő elteltével,

b)           a felek közös megegyezésével,

c)            a szerződésre irányadó határozott időtartam elteltével,

d)           rendes felmondással,

e)           rendkívüli felmondással,

f)            lehetetlenülés esetén.

9.2.        A felek a szerződést közös megegyezéssel írásban megszüntethetik. A szerződés megszüntetése esetében a szerződés a jövőre nézve szűnik meg, és a felek további szolgáltatásokkal nem tartoznak. A szerződés megszüntetése csak a tárgyhónap végére történhet, a szerződés hatálya a tárgyhónap utolsó napján szűnik meg.

9.3.        A szerződés határozott időtartamának lejártával, a határozott időtartam utolsó napjával a szerződés megszűnik, kivéve, ha a határozott időtartam meghosszabbításra került.

9.4.        Felek együttesen rögzítik, hogy a határozott időtartamra létrejött jogviszonyt a felek csak a jelen pontban meghatározott feltételek esetén szüntethetik meg rendes felmondással, a jelen pontban foglalt feltételektől eltérő esetben a jogviszony rendes felmondással történő megszüntetésére érvényesen nem kerülhet sor.

a)           A Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal, írásban rendes felmondással megszüntetni, amennyiben a VBH jelen ÁSZF esetleges módosításáról annak hatályba lépése előtt legalább 30 nappal írásban, postai úton az Ügyfelet tájékoztatta és a Megrendelő a módosított ÁSZF-et, illetve a VBH módosított díjtáblázatát nem kívánja elfogadni.

b)           Megrendelő a rendes felmondásra a VBH fenti írásbeli tájékoztatásának kézhezvételét követő 15 (tizenöt) napon belül jogosult. Amennyiben a Megrendelő a fenti határidőn belül a felmondás jogával nem él, úgy a szerződés módosítása hatályba lép és a szerződésre továbbiakban a módosított ÁSZF az irányadó.

c)            A rendes felmondást tartalmazó nyilatkozatát a VBH-hoz címezve, írásban kell a VBH-val közölni. A Megrendelő köteles a rendes felmondást megindokolni. Vita esetén a felmondás indokának valóságát és okszerűségét a Megrendelőnek kell bizonyítania. A rendes felmondás indoka csak a jelen pontban foglalt ok lehet.

A szerződés rendkívüli felmondással történő megszüntetése esetén a szerződés a felmondás VBH-hoz való beérkezését követő nappal szűnik meg.

9.5.        A VBH a szerződést rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal megszüntetheti:

a)           amennyiben a Megrendelő a VBH-val szembeni esedékes fizetési kötelezettségei teljesítésével 60 napos késedelembe esik, és a tartozását maradéktalanul, a késedelmi kamatokra is kiterjedően a VBH írásbeli felszólítása ellenére sem egyenlíti ki,

b)           amennyiben a Megrendelő a kármegelőzési kötelezettségének a VBH írásbeli felszólítása ellenére nem tesz eleget,

c)            amennyiben a Megrendelő egyéb súlyos szerződésszegést követ el;

d)           amennyiben a gazdálkodó szervezet Megrendelő csőd-, felszámolási- eljárásról szóló törvény hatálya alá került vagy, végelszámolási eljárás megindítására vonatkozó közlemény került közzétételre, továbbá amennyiben az eljáró cégbíróság a cég hivatalból történő törlését kezdeményezi, valamint amennyiben Megrendelő adószámát eljáró adóhatóság bármely okból felfüggeszti avagy törli;

e)           amennyiben a Megrendelő jogképességét vagy ügyletkötési, illetve cselekvőképességét bármilyen okból elveszíti.

9.6.        A VBH rendkívüli felmondása esetén a Megrendelő köteles a VBH valamennyi – közvetlen és közvetett – kárát ideértve a nem vagyoni kárt is, megtéríteni.

9.7.        A szerződés rendkívüli felmondással történő megszüntetése esetén a szerződés a felmondás Megrendelőnek történő kézbesítését követő napon szűnik meg.

9.8.        A szerződés megszűnéséig a Felek a szerződésből folyó valamennyi kötelezettségüket teljesíteni kötelesek.

10.         A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRE, AZ ÉRTESÍTÉSRE ÉS KAPCSOLATTARTÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

10.1.      A Felek a teljesítés során a tőlük elvárható módon jóhiszeműen együttműködve elősegítik egymás szerződésszerű teljesítését.

10.2.      Minden értesítést, valamint egyéb közlést, mely jelen szerződés alapján megteendő vagy megtehető, írásban kell megtenni és csak akkor minősül jelen szerződés alkalmazásában megtettnek, ha azt ajánlott-tértivevényes postai küldeményként jelen szerződésben megjelölt (vagy cégnyilvántartásban feltűntetett) székhely címekre került elküldésre. A fentiek szerint elküldött értesítés, levél az elküldéstől, postára adástól számított 5. napon akkor is megérkezettnek minősül, ha a tértivevény ˝nem kereste˝, „a címzett ismeretlen helyre költözött” vagy ˝nem vette át˝ jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz vagy az egyedi szerződésben vagy megrendelésben írt címet bármely fél a másik fél előzetes értesítése nélkül változtatta meg és az ajánlott postai úton küldött üzenet ezért nem jut el hozzá.

10.3.      Felek az adataikban, különösen értesítési címükben bekövetkezett esetleges változásról, a változás napját követő első munkanapon kötelesek tájékoztatni egymást.

11.         TITOKTARTÁS

11.1.      Szerződő Felek vállalják, hogy a jelen szerződés teljesítése során birtokukba jutott, a másik tevékenységére vonatkozó információkat, az egymás szervezetéről, annak működéséről, eljárásairól, alkalmazott technológiáiról, termékeikről és adataikról tudomásukra jutott értesüléseket az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény (a továbbiakban: Üzleti titok tv.) 1. § (1) bekezdése szerinti üzleti titokként kezelik, azokat – a Szerződés hatályának fennállása alatt és azt követően is – bizalmasan, kizárólag másik fél érdekében, a jelen szerződés tárgyát képező feladat ellátásához használják fel.

11.2.      Szerződő felek a 11.1 pont szerinti információkat kívülálló harmadik személy részére csak másik előzetes, írásbeli hozzájárulása esetén adják át vagy teszik hozzáférhetővé, kivéve azon eseteket, amikor azok nyilvánosak vagy közlésüket jogszabály írja elő. E körbe tartozóan információ alatt az Üzleti titok tv. 1. § (1) bekezdése alapján érteni kell minden adatot, jelentést, tervezetet, szakmai eredményt vagy bármely olyan ismeretet, amely a fél megítélése szempontjából lényeges lehet, valamint amelyet a fél a szerződés teljesítése során indokolt mértékben megismerhet. A fenti információk, valamint azok, amelyeket Felek személyesen – a másik féllel konzultálva – a jelen szerződés teljesítésének előkészítése során szereznek meg, továbbá mindazok, amelyeket a Felek a Szerződés teljesítése során hoznak létre, azon felet illetik, aki azokat létrehozta, azokat a Felek titkos információnak tekintik és ennek megfelelően kezelik.

12.         EGYÉB RENDELKEZÉSEK

12.1.      A VBH kijelenti, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által a cégjegyzékbe bejegyzett jogi személy, így ügyletkötési képessége vonatkozásában jogszabályi korlátozás alatt nem áll.

12.2.      A Megrendelő részéről az egyedi szerződést, vagy a megrendelést aláíró személy büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a jelen megállapodást a Megrendelő nevében aláírni jogosult. Amennyiben az aláíró személy aláírási jogosultságát igazolni nem tudja, a jelen okirat aláírásával készfizető kezességet vállal a VBH jelen megállapodásból fakadó fizetési kötelezettségeinek teljesítéséért. Tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben hatáskörét túllépte vagy a jelen megállapodás aláírására érvényes meghatalmazása nem volt, a rosszhiszemű álképviselet szabályai szerint felelősséggel tartozik.

12.3.      Felek a jelen jogviszony teljesítése során felmerülő vagy ahhoz kapcsolódó bármely jogvitát elsősorban tárgyalásos úton igyekeznek megoldani, a kárelhárítás és kárenyhítés területén szorosan együttműködnek. Amennyiben a jogvita tárgyalásos úton nem oldható meg, a Felek a jogvita elbírálására hatáskörtől függően a Budai Központi Kerület Bíróság, avagy a Tatabányai Törvényszék illetékességét kötik ki. Jelen jogviszony vonatkozásában a felek a magyar jog joghatóságát ismerik el.

Felek a jelen Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit tekintik irányadónak.

 

Budapest, 2023. június 8.