Általános szállítási és fizetési feltételek

1. ÁSZF hatálya

Jelen ÁSZF valamennyi olyan szállítási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, amelyekben a VBH Budapest Kft. (a továbbiakban: szállító) kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződésben meghatározott árut vagy árukat meghatározott időpontban vagy időszakban a megrendelőnek átad. Jelen ÁSZF feltételeitől elférő megrendelői feltételek csak a szállító kifejezett, írásos beleegyező nyilatkozatával alkalmazhatóak. A megkötött szerződéseket módosítani, kiegészíteni, pontosítani csak újabb írásba foglalt szerződéssel lehet.

2. Árképzési és fizetési feltételek

2.1. Az árak tartalmazzák az áru védelmét szolgáló csomagolást, amennyiben a vevő a gyártó általi legkisebb csomagolási egységet veszi meg az adott termékből. Az árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. A szerződéskötéskör rögzített árak a szállító és a vevő közötti megállapodás eredménye, szerződés hiányában a szállító mindenkor érvényes árlistája az irányadó.

2.2. A szállító fenntartja magának a jogot, hogy kedvezőtlen devizapiaci változások esetén a devizaárfolyam-változást áraiban érvényesítse, melyről a vevőt írásban, előzetesen értesíti. Ez nem vonatkozik az egyedi szállítási szerződésben rögzített árakra, amelyek változatlanok maradnak a devizaárfolyam változása esetén is. A szállító által kiadott ajánlat érvényessége – amennyiben a szállító az ajánlatban külön nem jelzi – 15 naptári nap.

2.3. Az átadott termékek árának megfizetése a szállító által kibocsátott számla ellenében történik. Amennyiben a szerződésben ettől eltérő megállapodás nem jön létre, a vevő minden esetben köteles az áru ellenértékét átvételkor teljes egészében készpénzben megfizetni. Nem készpénzes fizetési mód alkalmazásánál a fizetési határidő a szerződésben, vagy szerződés hiányában a szállító által kiállított számlán kerül megállapításra.

2.4. Késedelmes fizetés esetén a szállító jogosult késedelmi kamatot felszámolni, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat 7%ponttal növelt összege. A szállító fenntartja magának a jogot, hogy felfüggessze a szerződéses kötelezettségeinek teljesítését mindaddig, amíg a vevőnek határidőn túli tartozása áll fenn. A szállító fenntartja magának a jogot a részteljesítésre és az ennek megfelelő részszámlázásra, amennyiben ettől egyéb, az adott szállítást érintő megállapodás eltérően nem rendelkezik.

3. Szállítási határidő

3.1. A szállítási határidőt a rendelés visszaigazolás napjától kell számítani. A szállító a szállítási határidőt betartotta, ha a megrendelt árut határidőn belül a megrendelő székhelyére, vagy a rendeltetési helyre szállította, vagy a vevő saját szállítási igénye esetén megrendelőt az áru elszállíthatóságról tájékoztatta. A késedelemből  és az áru megrongálódásából vagy megsemmisüléséből eredő károkért a felelősség a fuvarozót terheli, ha azok az ő hibájából következtek be. 

3.2. Ha a megrendelés módosításra kerül, az - a szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a szállítási határidő megszakadását jelenti, és a módosítás napjától a határidő újrakezdődik. Ugyancsak a szállítási határidő megszakadásához vezetnek azok a körülmények, amikre a szállító befolyást gyakorolni nem képes; pl.: erőhatalom, sztrájk, háború, beszállítói késedelem. A részszállítás jogát a szállító fenntartja.

4. Fuvarozási feltételek

A szállító vállalja, hogy belföldön az áru kiszállítását 1990 Ft+ÁFA szállítási költség hozzájárulás ellenében végzi, melyet minden kiszállítás esetében kiszámláz Megrendelő részére. A díj egy nap egy alkalommal kerül felszámításra, függetlenül a megrendelt tételek mennyiségétől, összetételétől. Az áru kiszállítási határideje általában a megrendelést követő munkanap, 3 méternél hosszabb áruk esetén pedig általában 48 óra. Ettől esetenként hosszabb szállítási idő is adódhat. Párkányok esetén a 3 méter feletti hosszban történő kiszállítás feltétele minimum 5 szál termék megrendelése. 3 méter alatti hosszúság megrendelése esetén nincs minimális rendelési mennyiség. 

A szállító a csomagolást saját költségére a lehető legjobb módon végzi. A saját költségére mindennemű biztosítást megköt, amit szükségesnek tart a szállításkor előforduló károk, áru elvesztése fedezésére. Ha a szállító által szervezett fuvar során az áruban kár keletkezik (szállítási sérülés), azt a megrendelőnek az átvétel során kell a számlán, vagy külön jegyzőkönyvben, írásban a szállítmányozó jelenlétében és aláírásával együtt jeleznie.

5. Áru átvétele-kellékszavatosság

5.1. A kockázatok és a felelősség átruházása az áru kiadásakor történik meg, függetlenül attól, hogy azt maga a vevő, vagy szállítmányozója veszi át. A szállítótól megrendelt árut vagy a szállító teljes jogú képviselője, vagy megbízott szállítmányozója adja át. Ez esetben a megrendelő kötelessége, hogy az árut annak megérkezésekor mennyiségileg átvegye, és ha szükséges, a szállítmányozó vagy a szállító felé a szükséges lépéseket megtegye.

5.2. A számla vagy a szállítólevél aláírásával a vevő elismeri az áru mennyiségi átvételét és ezzel az áru megsérülésének vagy elvesztésének veszélyeit átvállalta. Az átvételt követően a szállító általi csomagolás megbontása során felmerülő mennyiségi kifogás legfeljebb 3 munkanapon belül jelenthető be, írásban. Minőségi reklamációt az áru átvétele után 7 munkanapon belül kell a megrendelőnek a szállító felé írásban jeleznie.

5.3. A szállító mind a mennyiségi, mind a minőségi kifogást kizárólag abban az esetben tudja érdemben elbírálni, ha a megrendelő a reklamált tétel teljes mennyiségét szállítási állapotban megőrzi és a vásárlást igazoló számlával, vagy szállítólevéllel együtt bemutatja.

5.4. Ha a bejelentett hiányosság megalapozott, a szállító a megrendelővel külön jegyzőkönyvben rögzíti a hiányosság rendezésének módját.

5.5. A szállító az általa forgalmazott cikkek gyártási hibájáért a törvényben előírt feltételek alapján áll helyt, de csak akkor, ha a megrendelő, vagy a megrendelő megbízásából egy harmadik személy által az árun időközben nem végeztek semminemű módosítást (szerelés, zsírzás, stb.), nem sérült meg, nem festették át, az előírásoknak megfelelően szerelték be, tartották karban, és rendeltetésszerűen használták. Továbbá nem felel a szállító azokért a károkért sem, amelyek a leszállított áruk más áruvá történő feldolgozása, átalakítása, vagy más árukkal való egyesülése, összevegyülése során vagy annak eredményeként amiatt keletkeztek, hogy a végtermék szerkezete nem volt megfelelő, vagy a végtermék gyártója hibás utasításokat adott ki.

5.6. A szállító technikai tanácsai (számítások, javaslatok, projektinformációk) az általa forgalmazott termékek legmegfelelőbb felhasználását szolgálják. Nem mentesítik azonban a megrendelőt az alól a kötelezettsége alól, hogy megvizsgálja, saját egyedi felhasználási céljainak megfelelnek-e a szállító által forgalmazott termé

Tulajdonjog fenntartása.

  1. A leszállított áru tulajdonjogát a szállító valamennyi követelése (számlatartozás, kár, költség, késedelmi kamat, stb.) rendezéséig – ez alatt értve a fizetés során alkalmazott váltó beváltását is – fenntartja.
  2. A szállító tulajdonát képező, de a megrendelő telephelyén található árukat (bizományosi raktár) a megrendelő a vételár maradéktalan és csak fizetési késedelembe esésének napjáig idegenítheti el. Ezekkel az árukkal való bármi más módú rendelkezés (biztosítékul lekötése, elzálogosítása) tilos.
  3. A megrendelő fizetési késedelembe esésekor, ha fennáll a veszélye, hogy fizetéseit beszünteti, ha fizetőképességének vagy vagyoni helyzetének megrendüléséről hivatalos információk (bírósági, hatósági döntés, közbeszerzési döntőbizottsági határozat, könyvvizsgálói jelentés, éves beszámoló, stb.) kerülnek a szállító birtokába, vagy ha a megrendelővel szemben végrehajtás folyik, vagy váltóját megóvatolták, a szállító jogosult a ki nem fizetett árut magához venni, s a megrendelő köteles azt kiadni.

7. Egyéb rendelkezések

A szállító által kötött szállítási szerződésekre a magyar jog irányadó. A szállító és a megrendelő vitáikat békés úton kívánják rendezni. Ha ez nem sikerül, a vita rendezése a felek bírósági eljárást indíthatnak.

 

Jelen ÁSZF-fel a 2014.03.14-től érvényes ÁSZF hatályát veszti.